Legal Notice

ENGLISH: ARTISA BARCELONA SL, in forward ARTISA with NIF B65220949, is proprietary and manager of this website.

Privacy policy

Artisa (trading name Gastronomic Souvenirs) protects the data that could collect at this website www.gastronomicsouvenirs.com.
1. Responsibility of the treatment: The personal data collected by: ARTISA BARCELONA SL, inscribed in the Mercantile Register of Barcelona, with number CIF B65220949, with social address at n 2 Colom Street 08002 Barcelona

2. Nature of the collected data: ARTISA can recopilar the following information : Surname, Name, email address, telephone number, IP addresses, connections and navigation data. Once data is being compilation it will be specify by an asterisk which indicates the compulsory or optional characters of the data. Some data will be collected automatically by navigating the site.
3. Purpose of the compilated data: ARTISA collects his personal data with the aim of: Open its customer's accounts; sending newsletters of our company, if you accept it ; doing surveys with statistical purposes ; measurement of the audience, knowing about consulted site-pages or numer of visits to the website; struggle against the fraud. ARTISA engage not tu use these data for different purposes of the mentioned above.

4. Manners of compilation of personal data: Your personal data can be compilated when contact form is filled, navigate on our site and search for products or write a comment.

5. Collected data expires: His personal data will be erased automatically : After one (1) year of the last contact with you
6. Cookies: We inform you that we will also be able to compilate information during your navigation of our site by the use of cookies stored at your computer. These cookie do not allow us identify you, only registers relative information of your navigation at the site in your computer (pages consulted, date and hour of query...) That will allow us to give you a better experience on your next visit. This procedure allow us to send you personalized offers adapted to your needs. Nevertheless, you can reject the compilation of your cookies configurating your browser.
7. Hipertexts: The place www.gastronomicsouvenirs.com can contain links to other places which content is out of our control and are not subject to the present confidentiality politicy. We are not responsible of the content of these site neither of the way in which these can be compilated or used.
8. Security of the personal data: we engage Us to guarantee the security of his information. To avoid any no authorised access or the divulging of his information, have implanted physical procedures, electronic and of management allocated to salvaguardar and protect the data that recopilem on line.

9. Right on his personal data: In compliance to the Organic Law 15/1999 of 13 of December, you have the right to access, rectify and delete your personal data. At any moment you can request us the elimination of your personal data by sending us an email to : gs@artisa.es indicating us your complete surname, name, e-mail and address. We will answer you in two (2) months after the reception of your order.
10. Modification of our confidential policy: we reserve the right to modify our confidential policy at any moment. We invite you to consult this site regularly.

CATALA: ARTISA BARCELONA SL, en endavant ARTISA amb NIF B65220949, és propietària i gestora d’aquest lloc web.

Política de privadesa

Artisa (nom comercial Gastronomic Souvenirs) protegeix les dades que poguessin recopilar-se en el lloc www.gastronomicsouvenirs.com. Vés-la i s'encarrega que es recopilin de conformitat amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre.
1. Responsabilitat del tractament: Les dades personals es recopilen per: ARTISA BARCELONA SL, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb el número CIF B65220949, amb domicili social situat en Carrer Colom n 2 08002 Barcelona
2. Naturalesa de les dades recopilades: ARTISA podria recopilar la següent informació : Cognom, Nom, Adreça de correu electrònic, Número de telèfon, Adreça IP, Dades de les connexions i de navegació, Historial de demanats. Al moment de la recopilació s'especifica mitjançant un asterisc el caràcter obligatori o opcional de les dades. Algunes dades es recopilen automàticament en entrar en el lloc.
3. Finalitat de les dades recopilades: ARTISA recopila les seves dades personals amb l'objectiu de: Obrir el seu compte de client; enviar-li newsletters de la nostra empresa, si vostè ho accepta ; realitzar enquestes amb finalitats estadístiques ; mesurar l'audiència, el nombre de pàgines consultades o el nombre de visites del lloc ; lluitar contra el frau. ARTISA es compromet a no utilitzar aquestes dades per a finalitats diferents dels a dalt esmentats. Destinataris de les dades personals: Les dades recopilades en el lloc www.gastronomicsouvenirs.com estan destinats exclusivament a ARTISA
4. Maneres de recopilació de dades personals: Les seves dades personals poden ser recopilats quan omple el formulari de contacte, navega en el nostre lloc i consulta productes ; escriu un comentari.
5. Durada de conservació de les dades personals: Les seves dades personals s'esborraran automàticament : Una vegada transcorregut un (1) any després de l'últim contacte que hàgim tingut amb vostè
6. Cookies: Li informem que també podrem recopilar informació durant la seva navegació en el lloc mitjançant una cookie emmagatzemada en el seu ordinador. Aquesta cookie no ens permet identificar-li, només registra informació relativa a la navegació del seu ordinador en el lloc (pàgines consultades, data i hora de consulta...) que podrem llegir en les seves posteriors visites. Aquest procediment ens permet enviar-li ofertes personalitzades que s'adaptin a les seves necessitats. No obstant això, pot denegar la recopilació de les seves dades per cookies configurant el seu navegador.
7. Vincles hipertexts: El lloc www.gastronomicsouvenirs.com pot contenir vincles a altres llocs el contingut dels quals es troba fora del nostre control i no estan subjectes a la present política de confidencialitat. No som responsables del contingut d'aquests llocs ni de la manera en què aquests puguin recopilar i utilitzar les seves dades personals.
8. Seguretat de les dades personals: Ens comprometem a garantir la seguretat de la seva informació. Per evitar qualsevol accés no autoritzat o la divulgació de la seva informació, hem implantat procediments físics, electrònics i de gestió destinats a salvaguardar i protegir les dades que recopilem en línia.

9. Dret sobre les seves dades personals: De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades personals. A qualsevol moment pot sol·licitar-nos la supressió total de les seves dades personals. Per a això, n'hi ha prou que ens enviï la seva sol·licitud per correu a la següent adreça : gs@artisa.es
indicant-nos el seu cognom, nom, correu electrònic i adreça. De conformitat a la reglamentació vigent, la seva sol·licitud haurà d'estar signada i acompanyada de la fotocòpia d'un document d'identitat que porti la seva signatura i ha d'indicar l'adreça en la qual desitja rebre la resposta. Li enviarem una resposta en un termini de dos (2) mesos després de la recepció de la seva comanda.
10. Modificació de la nostra política de confidencialitat: Ens reservem el dret a modificar la nostra política de confidencialitat a qualsevol moment. Li notificarem els canvis actualitzant la data que apareix en l'encapçalat de la nostra política de confidencialitat. Li convidem a consultar aquesta pàgina regularment.

Para tots textos i obres presents en aquest lloc : Copyright ARTISA BARCELONA SL- Drets d'autor reservats. La reproducció i qualsevol ús de les obres diferent de la consulta individual i privada estan prohibits, excepte autorització escrita i prèvia.
Per a més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres cridant al telèfon +34627590495

CASTELLANO: ARTISA BARCELONA SL, en adelante ARTISA con NIF B65220949, es propietaria y gestora de este sitio web.

Política de privacidad
Artisa (nombre comercial Gastronomic Souvenirs) protege los datos que pudieran recopilarse en el lugar www.gastronomicsouvenirs.com. Vela y se encarga que se recopilen en conformidad con lo dispuesto a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre.
1. Responsabilidad del tratamiento: Los datos personales se recopilan por: ARTISA BARCELONA SL, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, con el número CIF B65220949, con domicilio social situado en Calle Colom n 2 08002 Barcelona
2. Naturaleza de los datos recopilados: ARTISA podría recopilar la siguiente información : Apellido, Nombre, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono, Dirección IP, Datos de las conexiones y de navegación, Historial de pedidos. En el momento de la recopilación se especifica mediante un asterisco el carácter obligatorio u opcional de los datos. Algunos datos se recopilan automáticamente al entrar en el lugar.
3. Finalidad de los datos recopilados: ARTISA recopila sus datos personales con el objetivo de: Abrir su cuenta de cliente; enviarle newsletters de nuestra empresa, si usted lo acepta ; realizar encuestas con finalidades estadísticas ; medir la audiencia, el número de páginas consultadas o el número de visitas del lugar ; luchar contra el fraude. ARTISA se compromete a no utilizar estos datos para finalidades diferentes de los arriba mencionados. Destinatarios de los datos personales: Los datos recopilados en el lugar www.gastronomicsouvenirs.com están destinados exclusivamente a ARTISA
4. Maneras de recopilación de datos personales: Sus datos personales pueden ser recopilados cuando llena el formulario de contacto, navega en nuestro lugar y consulta productos ; escribe un comentario.
5. Duración de conservación de los datos personales: Sus datos personales se borrarán automáticamente : Una vez transcurrido uno (1) año después del último contacto que hayamos tenido con usted
6. Cookies: Le informamos que también podremos recopilar información durante su navegación en el lugar mediante una cookie almacenada en su ordenador. Esta cookie no nos permite identificarle, sólo registra información relativa a la navegación de su ordenador en el lugar (páginas consultadas, fecha y hora de consulta...) que podremos leer en sus posteriores visitas. Este procedimiento nos permite enviarle ofertas personalizadas que se adapten a sus necesidades. Sin embargo, puede denegar la recopilación de sus datos por cookies configurando su navegador.
7. Vínculos hipertextos: El lugar www.gastronomicsouvenirs.com puede contener vínculos a otros lugares el contenido de los cuales se encuentra fuera de nuestro control y no están sujetos a la presente política de confidencialidad. No somos responsables del contenido de estos lugares ni de la manera en qué estos puedan recopilar y utilizar sus datos personales.
8. Seguridad de los datos personales: Nos comprometemos a garantizar la seguridad de su información. Para evitar cualquier acceso no autorizado o la divulgación de su información, hemos implantado procedimientos físicos, electrónicos y de gestión destinados a salvaguardar y proteger los datos que recopilamos en linea.

9. Derecho sobre sus datos personales: De conformidad a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales. En cualquier momento puede solicitarnos la supresión total de sus datos personales. Para lo cual, basta con que nos envíe su solicitud por correo a la siguiente dirección : gs@artisa.es
indicándonos su apellido, nombre, correo electrónico y dirección. De conformidad a la reglamentación vigente, su solicitud tendrá que estar firmada y acompañada de la fotocopia de un documento de identidad que traiga su firma y tiene que indicar la dirección en la cual desea recibir la respuesta. Le enviaremos una respuesta en un plazo de dos (2) meses después de la recepción de su pedido.
10. Modificación de nuestra política de confidencialidad: Nos reservamos el derecho a modificar nuestra política de confidencialidad a cualquier momento. Le notificaremos los cambios actualizando la fecha que aparece en el encabezado de nuestra política de confidencialidad. Le invitamos a consultar esta página regularmente.

Para todos textos y obras presentes en este lugar : Copyright ARTISA BARCELONA SL- Derechos de autor reservados. La reproducción y cualquier uso de las obras diferente de la consulta individual y privada están prohibidos, excepto autorización escrita y previa.
Para más información, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al teléfono +34627590495

ENGLISH: ARTISA BARCELONA SL, in forward ARTISA with NIF B65220949, is proprietary and manager of this website.

Privacy policy

Artisa (trading name Gastronomic Souvenirs) protects the data that could collect at this website www.gastronomicsouvenirs.com.
1. Responsibility of the treatment: The personal data collected by: ARTISA BARCELONA SL, inscribed in the Mercantile Register of Barcelona, with number CIF B65220949, with social address at n 2 Colom Street 08002 Barcelona

2. Nature of the collected data: ARTISA can recopilar the following information : Surname, Name, email address, telephone number, IP addresses, connections and navigation data. Once data is being compilation it will be specify by an asterisk which indicates the compulsory or optional characters of the data. Some data will be collected automatically by navigating the site.
3. Purpose of the compilated data: ARTISA collects his personal data with the aim of: Open its customer's accounts; sending newsletters of our company, if you accept it ; doing surveys with statistical purposes ; measurement of the audience, knowing about consulted site-pages or numer of visits to the website; struggle against the fraud. ARTISA engage not tu use these data for different purposes of the mentioned above.

4. Manners of compilation of personal data: Your personal data can be compilated when contact form is filled, navigate on our site and search for products or write a comment.

5. Collected data expires: His personal data will be erased automatically : After one (1) year of the last contact with you
6. Cookies: We inform you that we will also be able to compilate information during your navigation of our site by the use of cookies stored at your computer. These cookie do not allow us identify you, only registers relative information of your navigation at the site in your computer (pages consulted, date and hour of query...) That will allow us to give you a better experience on your next visit. This procedure allow us to send you personalized offers adapted to your needs. Nevertheless, you can reject the compilation of your cookies configurating your browser.
7. Hipertexts: The place www.gastronomicsouvenirs.com can contain links to other places which content is out of our control and are not subject to the present confidentiality politicy. We are not responsible of the content of these site neither of the way in which these can be compilated or used.
8. Security of the personal data: we engage Us to guarantee the security of his information. To avoid any no authorised access or the divulging of his information, have implanted physical procedures, electronic and of management allocated to salvaguardar and protect the data that recopilem on line.

9. Right on his personal data: In compliance to the Organic Law 15/1999 of 13 of December, you have the right to access, rectify and delete your personal data. At any moment you can request us the elimination of your personal data by sending us an email to : gs@artisa.es indicating us your complete surname, name, e-mail and address. We will answer you in two (2) months after the reception of your order.
10. Modification of our confidential policy: we reserve the right to modify our confidential policy at any moment. We invite you to consult this site regularly.

Abrir chat
Powered by

ES: Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. Haz clicke en el siguiente link para más información. CAT: Si continues fent servir aquest lloc acceptes l'ús de cookies. Fes click al següent link per més informació. EN: If you continue using this site you accept our cookies use policy. For more information click the following link. Avís legal i política Cookies

Cookies adjustments of this web are designed to "allow cookies" to offer you the best possible navigation experience. If you continue using this website without changing your cookie's adjustments or you click "accept", you agree with this policy.

Close